عیب یابی انواع قطعات خودرو۲

عیب یابی خودرو های انژکتوری و کاربراتوری-۲

 

عیب یابی خودرو های انژکتوری و کاربراتوری-۲

 

 

تذکر :
برای پیدا کردن روش رفع علت های احتمالی شماره آن را در قسمت رفع عیب پیدا کنید.

عیب :
۱٫ شتاب اتومبیل کم است.
۲٫ علتهای احتمالی :
۳٫ تنظیم دلکو صحیح نیست.
۴٫ در لوله مکش نشتی وجود دارد
۵٫ سوخت کافی نیست.
۶٫ بازوهای اهرمهای گاز میزان نیست.
۷٫ آوانس اتوماتیک دلکو صحیح نیست.
رفع عیب :
۱٫ تنظیم کنید.
۲٫ پیچها را محکم کنید و در صورتیکه واشر خراب شده باشد، تعویض نمایید.
۳٫ سوراخها و والوهای سوزنی را تمیز کنید.
۴٫ مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است، در صورتی که لازم باشد تنظیم کنید.
۵٫ قطعات فرسوده و یا خراب شده را تعویض نمایید. دلکو را طبق مشخصات موتور تنظیم کنید، گرفتگی داخل لوله آوانس مکش را برطرف نمایید واتصالات را محکم کنید.

عیب :
موتور ریپ می زند.
علتهای احتمالی :
۱٫ شمع ها خراب شده است.
۲٫ مدار جرقه خراب است.
۳٫ در لوله های تنفسی نشتی است.
۴٫ بنزین کافی نیست و یا با آب مخلوط شده است.
۵٫ خفه کردن کاربراتور.
۶٫ سیستم اگزوز گرفته است.
رفع عیب :
۱٫ تمیز کنید و یا تعویض نمایید.
۲٫ مدار جرقه، چکش برق و وایرهای سیستم جرقه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است.
۳٫ تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید.
۴٫ در صورتیکه لازم باشد تمیز کنید.
۵٫ سوزن شناور را تمیز کنید. سطح شناور را کنترل کنید.
۶٫ اگزوز را تعمیر کنید.

عیب :
موتور دارای قدرت کمی است
علتهای احتمالی :
۱٫ دلکو تنظیم نیست.
۲٫ آوانس اتوماتیک خلاء خراب است.
۳٫ در مسیر لوله های تنفسی نشتی است.
۴٫ فیلر سوپاپ ها صحیح نیست.
۵٫ فشار کمپرس کم است.
۶٫ بنزین کافی نمی رسد.
۷٫ اهرم گاز خارج از تنظیم است.
رفع عیب :
۱٫ تنظیم کنید.
۲٫ تعمیر ویا تنظیم نمایید.
۳٫ تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید.
۴٫ فیلر گیری گنید.
۵٫ فشار را اندازه بگیرید.
۶٫ سوخت رسانی به کاربراتور و والوهای سوزنی را بررسی کنید.
۷٫ مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است.

عیب :
در دور آرام موتور خاموش می شود ولی در بقیه مواقع عادی کار می کند.
علتهای احتمالی :
۱٫ پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد.
۲٫ سوراخ هوایی سلو (دور آرام) مسدود شده است.
۳٫ در لوله مکش نشتی است.
رفع عیب :
۱٫ طوری تنظیم کنید که دور آرام موتور افزایش یابد.
۲٫ تمیز کنید.
۳٫ تمام قطعاتی که متصل به منیفولد هستند، کنترل کنید و در صورتیکه محکم نبودند محکم کنید.

عیب :
در حین کار موتور ضربه می زند.
علتهای احتمالی :
۱٫ دلکو خیلی آوانس است.
۲٫ آوانس اتوماتیک گریز از مرکز معیوب است.
۳٫ موتور داغ می کنند.
۴٫ شمعها داغ می کنند.
۵٫ جمع شدن جرم و دوده در محفظه احتراق.
رفع عیب :
۱٫ مقدار آوانس را کاهش دهید.
۲٫ فنرهای آن را بررسی کنید.
۳٫ سیستم خنک کن موتور را کنترل نمایید.
۴٫ شمع مناسب بکار ببرید.
۵٫ کربن زدائی نمایید.

عیب :
در درجه حرارت عادی موتور آب از لوله اگزوز خارج می شود.
علتهای احتمالی :
۱٫ واشر سرسیلندر سوخته است.
۲٫ سرسیلندر ترک برداشته
رفع عیب :
۱٫ تعویض نمایید.
۲٫ تعمیر کنید.

عیب :
موتور در سرعتهای زیاد ریپ می زند.
علتهای احتمالی :
۱٫ سر وایرها در مدار جرقه شل یا کثیف است.
۲٫ پلاتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست.
۳٫ شمع ها خراب است.
رفع عیب :
۱٫ تمام اتصالهای داخل دلکو را تمیز و محکم نمائید و وضعیت آن را کنترل کنید.
۲٫ پلاتین را کنترل و تنظیم کنید
۳٫ تمیز یا تنظیم و یا تنظیم نمایید.

عیب :
داغ کردن موتور
علتهای احتمالی :
۱٫ کمبود آب در سیستم خنک کننده.
۲٫ تسمه پروانه شل است.
۳٫ لوله های جنت خراب است.
۴٫ درب رادیاتور خراب و یا مناسب نیست
۵٫ مدار دستگاه خنک کننده گرفتگی دارد.
۶٫ ترموستات خراب است.
۷٫ دلکو میزان نیست.
۸٫ پمپ آب خراب و یا نشت می کند.
۹٫ عیب در لوله خارجی اتصال به رادیاتور جهت تنظیم و خروج بخار آب.
۱۰٫ راههای عبور هوا به رادیاتور مسدود شده مخصوصا مسیرهای عمود بر رادیاتور. (پروانه، مگس و آشغال مسیر عبور هوا را مسدود کرده).
۱۱٫ ترمال سوئیچ پروانه برقی خراب است.
رفع عیب :
۱٫ نشتی و یا کمبود آب را کنترل کنید ولی قبل از اضافه کردن آب نیم ساعت جهت خنک شدن موتور صبر کنید.
۲٫ سفتی تسمه پروانه را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید و در صورتی که تسمه خراب شده باشد تعویض نمایید.
۳٫ تعویض نمایید.
۴٫ واشر درب رادیاتور را کنترل کنید و مطمئن شوید که در حالت خوبی است و درب رادیاتور نسبت به درجه حرارتهای متفاوت مناسب عمل می کند، در غیر این صورن تعویض نمایید.
۵٫ مسیر را تمیز کنید.
۶٫ ترموستات خراب شده را با یک ترموستات مناسب درجه حرارت کارکرد موتور تعویض نمایید.
۷٫ طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ، اتومبیل را تنظیم کنید.
۸٫ پمپ آب را تعمیر و یا تعویض نمایید.
۹٫ اتصال لوله را از نظر نشت کنترل کنید.
۱۰٫ مسیرها را به وسیله گریس حل شده در آب باز کنید. از به کار بردن وسایل خشن خوداری کنید.
۱۱٫ از متخصص کمک بگیرید.

عیب :
داغ کردن موتور
علتهای احتمالی :
داغ کردن موتور
رفع عیب :
اگر گرفتگی وجود دارد بر طرف سازید. لوله مکشی را چک کنید. آوانس دلکو را طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ اتومبیل تنظیم کنید. قطعات فرسوده را تعویض نمایید.

عیب :
در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیر عادی شنیده می شود.
علتهای احتمالی :
۱٫ به علت یخ زدن، پمپ آب کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند.
۲٫ تسمه پروانه شل است.
۳٫ بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد.
۴٫ بلبرینگهای دینام احتیاج به روغنکاری دارد.
۵٫ خرابی فرمان هیدرولیک.
رفع عیب :
۱٫ موتور را متوقف کنید و اتومبیل را به محل گرم ببرید تا یخها آب شود
۲٫ محکم کنید.
۳٫ در صورتیکه جای گریس خور نداشته باشد ماده ای که توسط سازتده اتومبیل معرفی شده است به آب اضافه کنید.
۴٫ با یک یا دو قطره روغن سبک روغن کاری کنید.
۵٫ ازمتخصص کمک بگیرید.

عیب :
پمپ آب نشت می کند.
علتهای احتمالی :
کاسه نمد خراب شده.
رفع عیب :
تعمیر و یا از پمپ نو استفاده کنید.

عیب :
وجود دائمی حباب هوا در رادیاتور و داغ کردن موتور.
علتهای احتمالی :
واشر سر سیلندر سوخته و یا سر سیلندر ترک برداشته است.
رفع عیب :
در صورتیکه شکستگی مشاهده نگردید از واشر نو استفاده کنید.

عیب :
رادیاتورمرتبا آب کم می کند.
علتهای احتمالی :
۱٫ نشتی خارجی (معمولا محل نشت گچ و شوره می زند).
۲٫ نشت به داخل موتور.
رفع عیب :
۱٫ لوله ها را بررسی کنید، اگر لازم بود تعویض نمایید. واشر سرسیلندر را در صورتیکه لازم بود تعویض نمایید.
۲٫ نشتی آب به داخل موتور را با استفاده از گیج روغن و بالا آمدن سطح روغن می توان کنترل نمود. در حالت خیلی بد روغن بصورت سفید رنگ است. بخار اضافی لوله اگزوز را کنترل کنید.

عیب :
موتور زیاد بنزین مصرف می کند.
علتهای احتمالی :
۱٫ کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد.
۲٫ گرفتگی در ورود هوای مکشی است.
۳٫ ساسات گیر کرده است.
رفع عیب :
۱٫ کاربراتور را تنظیم کنید.
۲٫ فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید.
۳٫ ساسات را رفع گیر نمایید.

عیب :
موتور مرتبا روغن کم می کند و دود آبی از اگزوز خارج می شود.
علتهای احتمالی :
خوردگی سیلندر، پیستون، رینگ (ها) و یا خرابی کاسه نمد روی گاید سوپاپها.
رفع عیب :
ازمتخصص کمک بگیرید.

عیب :
دود اگزوز عادی است ولی مرتبا باید روغن به موتور اضافه شود.
علتهای احتمالی :
روغن ریزی موتور.
رفع عیب :
موتور را کاملا بشوئید و موتور را درحالت گرم نگه دارید و نشت آن را کنترل کنید، واشرهای لازم را تعویض و یا پیچ آنها را محکم کنید و تمیز کن

مطالب از سراسروب

درباره رامین مهدی پور

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس